Personlig Assistans Policy

Kunder – Personlig Assistans
Information om behandling av dina personuppgifter 

Sedan den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen (kallad GDPR)1 GDPR innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. Utöver GDPR finns bestämmelser om behandling av personuppgifter i speciallagstiftning såsom lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL). SoLPuL reglerar behandling av personuppgifter inom LSS-verksamheter som personlig assistans. 


Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all information som kan hänföras till och identifiera en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadresser, telefonnummer, fotografier, uppgifter om hälso- och sjukdomstillstånd. 


Vilka personuppgifter behandlas? 

I SoLPuL och GDPR finns bestämmelser som ger Inspirera Omsorg rätt att behandla personuppgifter under vissa förutsättningar. Enligt LSS är Inspirera Omsorg skyldig att föra social dokumentation (exempelvis social journal och genomförandeplan). Den sociala dokumentationen innehåller bland annat uppgifter om myndighetsbeslut, omsorgsbehov och hälsotillstånd. Namn, personnummer och kontaktuppgifter är exempel på andra personuppgifter som Inspirera Omsorg behandlar. 


För vilka ändamål behandlas personuppgifterna och vad är den rättsliga grunden? 

I SoLPuL anges att enskilda utförare av omsorg som Inspirera Omsorg får behandla personuppgifter för två ändamål; fullgörande av dokumentationsskyldighet och administration. Dokumentationsskyldigheten har beskrivits ovan. Exempel på administrativa åtgärder är fakturering av Försäkringskassan och/eller kommunen för utförd assistans. Behandling som sker med stöd av SoLPuL får ske även utan samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av en rättslig förpliktelse. 

Utöver den behandling av personuppgifter som beskrivits ovan behandlar Inspirera Omsorg personuppgifter även för andra ändamål såsom vid rättsligt biträde i samband med nyansökningar, omprövningar och överklaganden i ärenden om personlig assistans etc, marknadsföring, kundundersökningar samt för avvikelsehantering och hantering av synpunkter och klagomål. De rättsliga grunder som är tillämpliga vid dessa behandlingar är fullgörande av avtalet med dig om personlig assistans, fullgörande av rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke. 

Samtycke från dig kommer exempelvis att inhämtas för det fall att du ska delta i sociala medier (t.ex. instagram- eller Facebookkonton för verksamheten). Vid användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål har du alltid rätt att avböja. Lämnade samtycken kan alltid återkallas. 


Vem har tillgång till dina personuppgifter och finns behörighetsstyrning? 

Enligt LSS gäller tystnadsplikt för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Utgångspunkten är att endast medarbetare som har behov av tillgång till personuppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter kan ta del av dem. 

Inspirera Omsorg kommer inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter t.ex. till myndigheter. Om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till utlämnande av personuppgifter kan ett utlämnande ske till t.ex. närstående. 

Inspirera Omsorg har en rutin för styrning av behörigheterna till sina IT-system för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst. 


Hur länge bevaras dina personuppgifter? 

Den dokumentation som förs enligt LSS gallras utifrån reglerna i lagen. Personuppgifter som utgör en del av bokföringsmaterial (exempelvis underlag för fakturering och avtal) gallras utifrån gällande regler i bokföringslagen (BFL). 

Personuppgifter som behandlas av kundstöd såsom biträde vid nyansökningar, omprövningar och överklaganden av ärenden om personlig assistans gallras fem år efter att ärendet eller målet är avslutat och/eller beslutet/domen vunnit laga kraft. 

Personuppgifter som används i marknadsföringsändamål lagras högst två år efter att kundförhållandet upphört. Inlägg och bilder i sociala medier gallras först när Inspirera Omsorgs konto inaktiveras. 


Övrigt 

Av LSS följer att du har rätt att hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om dig. Kontakta ansvarig verksamhetschef om du vill ta del av din journal. 

Enligt GDPR har du rätt att på begäran få besked om vilka personuppgifter om dig som Inspirera Omsorg behandlar och hur detta sker. Du har också rätt att begära rättelse, radering, återkalla eventuella samtycken, göra invändningar och rätt att klaga till tillsynsmyndighet (Datainspektionen). 


Personuppgiftsansvarig

Inspirera Omsorg, org. nr 559025-4347
Gamla Skolgatan 4
614 30 Söderköping
E-post: info@inspireraomsorg.se
Tfn: 070-618 02 32