Integritetspolicy Lokalvård

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen.

Inspirera är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter (kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och anställningsuppgifter) avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag, genom våra kontaktuppgifter på hemsidan eller som behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal eller för att kunna ingå sådant avtal med dig.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (2) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (3) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (4) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Samtycke från dig kommer exempelvis att inhämtas i det fall att du ska delta i sociala medier (t.ex. instagram- eller Facebookkonton för verksamheten). Vid användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål har du alltid rätt att avböja. Lämnade samtycken kan alltid återkallas. 

Inspirera har tystnadsplikt för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Utgångspunkten är att endast medarbetare som har behov av tillgång till personuppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter kan ta del av dem. 

Personuppgifterna sparas under avtalets löptid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur, exempelvis för att fullfölja eventuella garantiåtaganden. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet kan komma att sparas under en tid efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för våra direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Inspirera

Inspirera Omsorg
Gamla Skolgatan 4
614 30 Söderköping
Tel: Söderköping 0121-72 17 10, Norrköping 011-500 23 10
info@inspireraomsorg.se